آزمون میان ترم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم – درس 1 تا 7

.