آزمون چهار گزینه ای یازدهم تجربی

دوره متوسطه دوم - پایه یازدهم تجربی

سطح سوالات
متوسط 50%

قبل آزمون به نکات زیر توجه کنید

قبل از آزمون وارد سايت شويد

اگر اولین بار است که آزمون میدهید ،ابتدا ثبت نام کرده و سپس وارد این صفحه شوید

سوالات با توجه به تعداد و دشواري ازمون تنظيم شده است. لذا در انجام آزمون عجله نكنيد

سوالات بصورت تصادفي از مخازن سوال انتخاب مي شود

گزينه هاي هر سوال به صورت تصادفي تعويض مي شود

آزمون چهار گزینه ای تستی