با توجه به شکل مقابل مشخص کنید که کوه و هواپیما

.