در word تایپ و به آزمون آنلاین تبدیل نماییید

1-در سوالات چهار گزینه ای ، همواره گزینه صحیح را گزینه الف قرارا دهید.

2-برای تایپ فرمولهای ریاضی از گزینه و برای تایپ فرمولهای شیمی از گزینه استفاده نمایید

3-اگر بارم سوالات متغییر است ، بارم را جلو سوال ذکر کنید

 

4- در سوالات «جای خالی» گزینه مورد تظر را در { } قرار دهید و اگر بارم متفاوتی دارد به صورت زیر بارم را وارد کنید

مثال: مدارس به دلیل شویا {ویروس|2}تعطیل است اما {آموزش|1}تعطیل نیست.

جای خالی اول: ویروس _دو نمره
جای خالی دوم : آموزش_یک نمره