آزمون فصل سوم درسهای یک تا سه درس ریاضی 1 دبیرستان شهید رجایی رشته تجربی

دوره متوسطه دوم - پایه دهم - رشته علوم تجربی

سطح سوالات
متوسط 50%

قبل آزمون به نکات زیر توجه کنید

 

سوالات نمره منفی ندارند

دانش آموز فقط یک بار شركت در آزمون را دارد

مدت آزمون 6 دقیقه است

.