فرم-ساز-گوکل1.docx

نام آزمون:پایانی فصل تابع درس ریاضی3 دبیرستان فرزانگان1همدان
تعداد سوال:5
مدت ازمون:20 دقیقه
پایه ورشته تحصیلی:دوازدهم تجربی
نام دبیر:امیررضامرادی