یک.docx

نام آزمون:آزمون تشخیصی مبحث معادله
تعداد سوال:2
نمره هر سوال:یک
زمان پاسخگویی:10 دقیقه